Wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Sklep » Regulamin NNW Twoje konto | Koszyk | Do kasy
Regulamin NNW

Warunki ubezpieczenia - uncja z ubezpieczeniem
Ubezpieczyciel: AIG Europe Limited
Okres ubezpieczenia: 1 rok od daty realizacji zamówienia. Po uplywie roku polisa automatycznie wygasa.
Koszt ubezpieczenia: 0 PLN
Warunek otrzymania ubezpieczenia: Zakup zlota o wadze 1 uncji (oznaczonego w sklepach nalezacych do firmy Inwestycje Alternatywne Profit SA) oraz podanie numeru PESEL
Maksymalna wysokosc ubezpieczenia: 200 tysiecy zlotych na osobe. W przypadku zakupów przekraczajacych 20 uncji rocznie, Klient ma prawo przekazac kolejne sumy na rzecz wskazanej przez siebie osoby.
Dowód ubezpieczenia: Ubezpieczajacy wystawi Certyfikat potwierdzajacy udzielenie ochrony ubezpieczeniowej.
Zakres ubezpieczenia: Smierc na Skutek Nieszczesliwego Wypadku 10 tysiecy PLN / 1 uncja zlota
Calkowite Trwale Inwalidztwo 10 tysiecy PLN / 1 uncja zlota
Czesciowe Trwale Inwalidztwo 10 tysiecy PLN / 1 uncja zlota
Swiadczenie z Tytulu Rabunku 500 PLN / 1 uncja zlota


Warunki ubezpieczenia - Program Systematycznego Gromadzenia Zlota
Ubezpieczyciel: AIG Europe Limited
Okres ubezpieczenia: Jeden miesiac od daty zaksiegowania wplaty. Regularne wplaty to gwarancja ciaglosci ubezpieczenia. W przypadku braku wplat polisa automatycznie wygasa.
Koszt ubezpieczenia: 0 PLN
Warunek otrzymania ubezpieczenia: Wplaty w ramach wybranego Programu Systematycznego Gromadzenia Zlota oraz podanie numeru PESEL
Maksymalna wysokosc ubezpieczenia: 200 tysiecy zlotych na osobe. W przypadku zdefiniowania wiecej niz 10 Programów Systematycznego Gromadzenia Zlota jednoczesnie, Klient ma prawo przekazac kolejne sumy na rzecz wskazanej przez siebie osoby.
Dowód ubezpieczenia: Ubezpieczajacy wystawi Certyfikat potwierdzajacy udzielenie ochrony ubezpieczeniowej.
Zakres ubezpieczenia: Smierc na Skutek Nieszczesliwego Wypadku 20 tysiecy PLN / PSGZ
Calkowite Trwale Inwalidztwo 20 tysiecy PLN / PSGZ
Czesciowe Trwale Inwalidztwo 20 tysiecy PLN / PSGZ
Swiadczenie z Tytulu Rabunku 1000 PLN / PSGZ

Nie rezygnuj z bezplatnego ubezpieczenia. Pamietaj - ponad 90 tysiecy osób ulega co roku wypadkom w pracy. Ponad 45 tys. osób zostaje rannych w wypadkach na polskich drogach, ponad 3,5 tys. traci w nich zycie.

Nieszczesliwym wypadkom nie mozesz zapobiec. Ale mozesz sie na nie przygotowac! Juz dzis zadbaj o bezpieczna przyszlosc dla siebie i swoich najblizszych. Kup zloto. Spokój dostaniesz gratis.AIG EUROPE LIMITED SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA ODDZIAL W POLSCE z siedziba w Warszawie

Ogólne warunki ubezpieczenia nastepstw nieszczesliwych wypadków SPECIALTYsolutions

Zatwierdzone przez Dyrektora Oddzialu AIG Europe Limited spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Oddzial w Polsce z siedziba w Warszawie w dniu 12 lutego 2016 r. oraz wprowadzone do obrotu z dniem 15 lutego 2016 r. i majace zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych po tej dacie.

ARTYKUL 1 – DEFINICJE OGÓLNE

W niniejszej Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, ponizsze pojecia definiowane sa w nastepujacy sposób:
1.1 Aktywnosc badz Aktywnosci objete ochrona ubezpieczeniowa
Oznacza aktywnosci wyszczególnione w Polisie w sekcji Aktywnosci objete ochrona ubezpieczeniowa, w odniesieniu do których, w ramach niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Osobom ubezpieczonym przysluguja swiadczenia ubezpieczeniowe z tytulu Nieszczesliwego wypadku.
1.2 Beneficjent
O ile Ubezpieczajacy lub Osoba ubezpieczona nie uzgodni inaczej, w przypadku smierci Osoby ubezpieczonej, Beneficjentem jest pozostajacy przy zyciu malzonek Osoby ubezpieczonej, bedacy w pelni wladz umyslowych i nie rozwiedziony, a nastepnie dzieci uznane czy zaadoptowane, a potem prawni spadkobiercy. W przypadku wszelkich innych swiadczen, Beneficjentem jest Ubezpieczajacy lub Osoba ubezpieczona.
1.3 Choroba
Kazda nieprzewidziana choroba ciala zdiagnozowana w Okresie ubezpieczenia, z wylaczeniem wszelkich chorób powstalych na skutek dolegliwosci badz uposledzenia / wady - w zwiazku z którymi zalecone bylo leczenie, zamierzano podjac leczenie, lub nalezalo podjac leczenie, lub w zwiazku z która podjeto leczenie - w okresie 24 miesiecy przed rozpoczeciem ochrony w ramach niniejszej Umowy ubezpieczenia.
1.4 Data odnowienia
Dzien nastepujacy po okresie pierwotnego Okresu ubezpieczenia oraz kazda rocznica tej daty.
1.5 Dziecko badz Dzieci
Kazde dziecko Osoby ubezpieczonej, stanu wolnego i wspólnie z nia zamieszkujace, przed ukonczeniem 19 roku zycia, lub przed ukonczeniem 27 roku zycia, w przypadku podjecia nauki w trybie dziennym.
1.6 Lekarz
Kazdy posiadajacy odpowiednie uprawnienia lekarz, praktykujacy zgodnie z wymogami wlasciwych przepisów prawa, z wylaczeniem:
 • Osoby ubezpieczonej,
 • Malzonka, Dziecka badz innych czlonków najblizszej rodziny Osoby Ubezpieczonej,
 • pracownika Ubezpieczajacego.
Pojecie Lekarz obejmuje zarówno lekarza medycyny ogólnej, lekarza-specjaliste jak i chirurga.
1.7 Maksymalna laczna kwota ubezpieczenia
Maksymalna laczna kwota, która wyplaci Ubezpieczyciel na mocy Umowy ubezpieczenia wystawionej przez Ubezpieczyciela w imieniu Ubezpieczajacego na rzecz wszystkich Osób Ubezpieczonych, które doznaly Uszkodzenia ciala w tym samym Nieszczesliwym wypadku lub serii Nieszczesliwych wypadków, jezeli to samo zdarzenie, przyczyna badz okolicznosc przyczynila sie do wypadku lub serii wypadków, lub spowodowala ten wypadek lub te serie wypadków, lub tez jesli taki wypadek/taka seria wypadków stanowila konsekwencje tego zdarzenia, przyczyny badz okolicznosci. Ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajace z Maksymalnych lacznych kwot ubezpieczenia bedzie dokonane proporcjonalnie do sum ubezpieczenia dla kazdej z Osób Ubezpieczonych.
1.8 Nieszczesliwy wypadek
Nagle, spowodowane czynnikami zewnetrznymi i nieoczekiwane zdarzenie powodujace Uszkodzenie ciala. W przypadku, gdy nagle i nieoczekiwane zdarzenie bylo spowodowane wystepowaniem choroby badz choroby przewleklej, ochronie podlegaja jedynie obrazenia badz smierc bedaca bezposrednim skutkiem tego zdarzenia.
1.9 Okres ubezpieczenia
Okreslony w Polisie okres obowiazywania Umowy ubezpieczenia.
1.10 Osoba ubezpieczona
Kazda osoba do 80 lat, o ile nie uzgodniono inaczej z Ubezpieczycielem na pismie, okreslona w Polisie jako Osoba ubezpieczona.
1.11 Partner
Osoba na stale zamieszkujaca z Osoba ubezpieczona i pozostajaca z nia w zwiazku pozamalzenskim, o ile zadna z tych osób nie pozostaje w zwiazku malzenskim badz w innym zwiazku partnerskim.
1.12 Polisa
Dokument dostarczony Ubezpieczajacemu przez Ubezpieczyciela, zawierajacy szczególowe dane dotyczace udzielonej ochrony ubezpieczeniowej.
1.13 Suma ubezpieczenia
Okreslona w Polisie dla kazdego zakresu ubezpieczenia maksymalna kwota, do wysokosci której Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnosc w stosunku do jednej Osoby ubezpieczonej, w przypadku zaistnienia zdarzenia objetego ochrona ubezpieczeniowa, z zastrzezeniem odpowiednich postanowien Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
1.14 Szpital
Dzialajacy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, zaklad opieki lecznictwa zamknietego, którego zadaniem jest swiadczenie przez wykwalifikowana kadre pielegniarska i lekarska calodobowej opieki medycznej, leczenie i wykonywanie zabiegów chirurgicznych. Za szpital nie uwaza sie: osrodka opieki spolecznej, osrodka dla psychicznie chorych, hospicjum, osrodka leczenia uzaleznien od alkoholu, narkotyków, leków i innych, osrodka sanatoryjnego, osrodka wypoczynkowego, osrodka uzdrowiskowego, a takze placówki rehabilitacyjnej.
1.15 Ubezpieczajacy
Podmiot zawierajacy z Ubezpieczycielem Umowe ubezpieczenia, wymieniony w Polisie.
1.16 Ubezpieczyciel
AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 01486260, siedziba glówna: The AIG Building, 58 Fenchurch St, Londyn EC3M 4AB, Wielka Brytania, reprezentowana przez AIG Europe Limited Oddzial w Polsce zarejestrowany w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydzial KRS, pod numerem 0000436014, NIP 107-00-23-828 siedziba glówna: ul. Marszalkowska 111, 00-102 Warszawa
1.17 Umowa Ubezpieczenia
Grupowa umowa ubezpieczenia nastepstw nieszczesliwych wypadków SPECIALTYsolutions zawarta pomiedzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczajacym na rzecz Osób Ubezpieczonych, której integralna czesc stanowia Polisa oraz niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
1.18 Wspólmalzonek
Zona lub maz Osoby ubezpieczonej niepozostajacy z nia w orzeczonej prawnie separacji lub Partner.
1.19 Wojna
Kazda czynnosc wynikajaca z uzycia sil wojskowych, lub stanowiaca próbe uczestnictwa w uzyciu sily militarnej w stosunku do narodów, wojna domowa, rewolucja, inwazja, powstanie, uzycie sil wojskowych, badz przejecie rzadu, lub sil wojskowych, celowe wykorzystanie sil wojskowych w celu przejecia, zapobiezenia, lub zniwelowania skutków znanych badz przewidywanych aktów Terroryzmu.
1.20 Lot planowy
Lot, który rozpoczyna sie lub konczy na miedzynarodowo uznanym lotnisku i odbywa sie zgodnie z opublikowanym rozkladem lotów danej linii lotniczej.
1.21 Uszkodzenia ciala
Uraz ciala spowodowany Nieszczesliwym wypadkiem, majacym miejsce w Okresie ubezpieczenia, z wylaczeniem:
 • Choroby, chyba ze jest ona nastepstwem Nieszczesliwego wypadku;
 • Zespolu stresu pourazowego; lub
 • Stanu chorobowego, psychologicznego lub psychicznego, z wylaczeniem nieuleczalnej niepoczytalnosci, stanowiacej bezposredni skutek Nieszczesliwego wypadku;
 • Kazdego wystepujacego naturalnie stanu chorobowego lub procesu zwyrodnieniowego; lub
 • Kazdego czynnika cechujacego sie stopniowym dzialaniem.

ARTYKUL 2 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Zakres terytorialny ochrony
Caly swiat.
2.2 Okres ubezpieczenia
Okres ubezpieczenia rozpoczyna sie w dniu oznaczonym w Polisie i trwa przez jeden rok, o ile nie umówiono sie inaczej. Jezeli strony sie tak umówia, Umowa ubezpieczenia podlega corocznemu odnowieniu kazdorazowo na okres 1 roku, chyba ze Ubezpieczyciel badz Ubezpieczajacy zlozy pisemne oswiadczenie o nieprzedluzaniu Umowy ubezpieczenia na kolejny roczny okres, przesylajac list polecony z oswiadczeniem na co najmniej 30 dni przed kolejna Data odnowienia.
2.3 Zmiana ryzyka
Ubezpieczajacy bezzwlocznie zawiadomi Ubezpieczyciela o wszelkich zmianach w swojej dzialalnosci prowadzonej w Okresie ubezpieczenia, w tym o zmianie rodzaju dzialalnosci, wszelkich przejeciach spólek, ich utworzeniu badz zbyciu. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnosci wylacznie za skutki okolicznosci, które z naruszeniem obowiazków ujawnienia ciazacych na Ubezpieczajacym i Osobie ubezpieczonej nie zostaly podane do jego wiadomosci. Zarówno Ubezpieczyciel jak i Ubezpieczajacy moze zadac odpowiedniej zmiany wysokosci skladki w razie ujawnienia okolicznosci, która pociaga za soba istotna zmiane prawdopodobienstwa wypadku.
2.4 Limit wieku
Gdy Osoba ubezpieczona ukonczy 80 lat, Sumy ubezpieczenia dla zakresów Smierc na skutek Nieszczesliwego wypadku oraz Trwale inwalidztwo ulegna obnizeniu do nizszej z dwóch wartosci: 50% pierwotnej Sumy ubezpieczenia badz kwota 30 000 zl.
2.5 Prawo obowiazujace i wlasciwosc sadowa
Niniejsza Umowa ubezpieczenia poddana jest prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikle z jej postanowien lub z nia zwiazane rozstrzygane beda wylacznie przez wlasciwy polski sad powszechny.
2.6 Spory i reklamacje
Ubezpieczyciel dolozy wszelkich staran celem zapewnienia wysokiego standardu uslug Ubezpieczajacemu oraz Osobie ubezpieczonej.

 1. Jezeli Ubezpieczajacy/Osoba ubezpieczona lub inna osoba uprawniona do swiadczenia z Umowy ubezpieczenia chcialaby zglosic Ubezpieczycielowi reklamacje, powinna to uczynic:
  • pisemnie na adres AIG Europe Limited Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Oddzial w Polsce ul. Marszalkowska 111 00-102 Warszawa, lub
  • telefonicznie pod nr telefonu 22 528 51 00 albo ustnie do protokolu podczas wizyty w siedzibie Ubezpieczyciela, lub
  • poczta elektroniczna na adres e-mail: reklamacje@aig.com.
 2. Odpowiedz na reklamacje Ubezpieczyciel przesyla pisemnie w terminie do 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach w terminie do 60 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Jesli zglaszajacy reklamacje chcialby otrzymac odpowiedz poczta elektroniczna, powinien w reklamacji wskazac adres e-mail, na który odpowiedz powinna byc przeslana.

 3. Ponadto, Ubezpieczajacy/Osoba ubezpieczona moze wnosic skargi do:
  • Rzecznika Finansowego;
  • Komisji Nadzoru Finansowego, która sprawuje nadzór nad dzialalnoscia Ubezpieczyciela w Polsce;
  • Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów;
  • Financial Conduct Authority z siedziba w Londynie, przy 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londyn E14 5HS.
 4. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu Ubezpieczajacemu/Osobie ubezpieczonej lub innej osobie uprawnionej do swiadczenia przysluguje prawo do wstepowania na droge sadowa w celu dochodzenia swoich roszczen.
2.7 Deklaracja dotyczaca innych ubezpieczen
Jezeli Ubezpieczajacy zakupi inne polisy ubezpieczeniowe od tych samych ryzyk, które sa objete Umowa ubezpieczenia i obowiazujace w tym samym okresie ubezpieczenia co Umowa ubezpieczenia, powinien o takim fakcie powiadomic Ubezpieczyciela.
2.8 Ochrona danych
Ubezpieczajacy:
 1. potwierdza, ze przekaze wszelkie dane osobowe (zgodnie z Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r z pózniejszymi zmianami) Osób Ubezpieczonych za pelna zgoda Osób Ubezpieczonych, których dane osobowe dotycza;
 2. potwierdza, ze zawiadomi Ubezpieczyciela o ewentualnym wycofaniu którejkolwiek ze zgód; oraz
 3. przyjmuje do wiadomosci, ze w okresie obowiazywania danej zgody Ubezpieczyciel bedzie przetwarzal dane osobowe jedynie w celach administracyjnych zwiazanych z ubezpieczeniem na podstawie Polisy oraz wnioskami o wyplate odszkodowania.
2.9 Ograniczanie zakresu szkód
W razie zajscia wypadku Ubezpieczajacy jak i Osoba ubezpieczona zobowiazani sa uzyc dostepnych im srodków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobiezenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, a takze zabezpieczyc moznosc dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkode.
2.10 Przedawnienie roszczen
Roszczenia z Umowy ubezpieczenia przedawniaja sie z uplywem lat trzech.
2.11 Adres korespondencyjny
Zarówno Ubezpieczyciel, jak i Ubezpieczajacy moze przesylac zawiadomienia drugiej stronie na jej ostatni znany adres.
2.12 Rozwiazanie umowy
Umowa ubezpieczenia ulega rozwiazaniu:
 • w dacie odnowienia, przez Ubezpieczajacego badz przez Ubezpieczyciela, zgodnie z postanowieniami punktu 2.2;
 • przed Data odnowienia, przez Ubezpieczyciela:
  • w przypadku, gdy nie zaplacono skladki lub jej pierwszej raty w dacie platnosci skladki,
  • gdy ustalono, ze skladka bedzie platna w ratach, a Ubezpieczajacy nie zaplacil kolejnej raty, pod warunkiem, ze Ubezpieczyciel wezwal Ubezpieczajacego do zaplaty i zastrzegl w wezwaniu, ze niedokonanie platnosci w ciagu siedmiu dni od daty jego otrzymania skutkowac bedzie ustaniem jego odpowiedzialnosci ubezpieczeniowej.
Warunki rozwiazania Umowy ubezpieczenia:

Przez Ubezpieczajacego: Umowa ubezpieczenia moze zostac rozwiazana poprzez przeslanie wypowiedzenia listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na ostatni znany adres Ubezpieczyciela.

Przez Ubezpieczyciela: Umowa ubezpieczenia moze zostac rozwiazana poprzez przeslanie wypowiedzenia listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatni znany adres Ubezpieczajacego.
2.13 Platnosc skladki ubezpieczeniowej
Ubezpieczajacy jest zobowiazany do oplacenia skladki okreslonej w Polisie do daty platnosci skladki okreslonej w Polisie, o ile Ubezpieczajacy i Ubezpieczyciel nie uzgodnia inaczej na pismie. Za date zaplaty skladki uwaza sie date, w której pelna kwota skladki wskazana w Polisie zostala przelana na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczyciela. Jezeli skladka badz jej pierwsza rata nie zostana oplacone w uzgodniony sposób, Ubezpieczyciel moze rozwiazac Umowe ubezpieczenia przed Data odnowienia, zgodnie z postanowieniami punktu 2.12.
2.14 Niedotrzymanie warunków Umowy
Niedotrzymanie warunków niniejszej Umowy ubezpieczenia, zobowiazujacych zarówno Ubezpieczajacego jak i Osobe ubezpieczona do podjecia okreslonych dzialan przewidzianych w niniejszej Umowie ubezpieczenia, moze miec wplyw na wysokosc wyplaconego swiadczenia zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
2.15 Dodatkowa opcjonalna ochrona ubezpieczeniowa
Ochrona ubezpieczeniowa przyslugujaca z tytulu któregokolwiek z dodatkowych zakresów ochrony podlega wszelkim przewidzianym w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia warunkom, postanowieniom i ograniczeniom, chyba ze zapisy dotyczace dodatkowych zakresów ochrony wyraznie stanowia inaczej.

ARTYKUL 3 – OGÓLNIE OBOWIAZUJACE WYLACZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI

O ile zapisy Polisy nie stanowia inaczej, Ubezpieczyciel nie wyplaci swiadczenia/odszkodowania, jezeli zdarzenie wywolujace szkode bylo spowodowane przez czynniki wymienione ponizej, lub jezeli zdarzenie to z tych czynników wyniklo lub jezeli czynniki te przyczynily sie do tego zdarzenia:

3.1
Wojna (niezaleznie od tego czy zostala oficjalnie wypowiedziana, czy nie), chyba ze umówiono sie inaczej na pismie,

3.2
Celowe samookaleczenie sie, samobójstwo lub próba samobójcza, przestepstwo lub próba popelnienia przestepstwa;

3.3
Podróz lotnicza, w charakterze innym niz jako pasazer komercyjnych linii lotniczych podczas Lotu planowego lub lotu czarterowego;

3.4
Nieszczesliwy wypadek, o ile nastapil on pod wplywem alkoholu (którego poziom we krwi przekroczyl dopuszczalny poziom okreslony przepisami polskimi dla kierowców pojazdów), leku badz leków, jesli nie zostaly one przepisane przez Lekarza, i/lub jesli leki przepisane przez Lekarza zazywane byly niezgodnie z zaleceniami;

3.5
Wszelkie Uszkodzenia ciala badz Choroby istniejace przed Okresem ubezpieczenia;

3.6
Aktywne uczestnictwo w sportach ekstremalnych, czyli sportach uprawianych w celu osiagniecia maksymalnych wrazen, za które uwaza sie sporty powietrzne, sporty walki, jazda na nartach poza wyznaczonymi trasami, skoki na gumowej linie, heliskiing, heliboarding, wspinaczka górska i skalkowa, speleologia, rafting, sporty motorowe (za wyjatkiem amatorskiej jazdy na: quadach, skuterach), motorowodne (za wyjatkiem amatorskiej jazdy: skuterem wodnym, motorówka), a takze uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujacych sie ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi typu pustynia, wysokie góry (powyzej 5500 m.n.p.m.), busz, bieguny, dzungla i tereny lodowcowe lub sniezne wymagajace uzycia sprzetu zabezpieczajacego lub asekuracyjnego oraz nurkowanie ponizej 18 metrów glebokosci.

ARTYKUL 4 – POSTANOWIENIA DOTYCZACE WYPLATY SWIADCZEN

Ubezpieczajacy, Osoba ubezpieczona badz Beneficjent zobowiazani sa do niezwlocznego poinformowania Ubezpieczyciela na pismie o wszelkich potencjalnych roszczeniach odszkodowawczych, zas w kazdym przypadku nie pózniej niz w ciagu 30 dni od daty zdarzenia powodujacego powstanie szkody.
4.1 Wymagane dokumenty
Do wniosku o wyplate odszkodowania Ubezpieczajacy, Osoba ubezpieczona lub Beneficjent dolacza, na wlasny koszt, niezbedne dowody (w tym dokumenty z sekcji zwlok). Rodzaj dowodów jak tez ich forma bedzie zgodna z wymogami Ubezpieczyciela i moze obejmowac m. in. nastepujace dokumenty:
 • formularz wniosku Ubezpieczyciela;
 • oswiadczenie na pismie precyzujace okolicznosci wypadku, nazwisko (nazwiska) swiadka (swiadków), a jezeli dolaczono raport, nazwe organu, do którego jest on skierowany oraz jego numer identyfikacyjny;
 • zaswiadczenie lekarskie, okreslajace rodzaj wszystkich obrazen, w tym ich dokladna diagnoze, a takze podajace date wypadku lub zdarzenia, które spowodowalo Nieszczesliwy wypadek;
 • w przypadku smierci – akt zgonu (lub jego kopia notarialnie poswiadczona za zgodnosc z oryginalem) i dokumenty prawne stwierdzajace tozsamosc wszystkich Beneficjentów; oraz
 • raport policyjny lub wszelkie inne urzedowe raporty, jezeli sa dostepne;
  Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych informacji w trakcie analizy zgloszonej szkody, jezeli bedzie to konieczne.
4.2 Likwidacja szkód
Ocena szkody
Osoba ubezpieczona lub jej przedstawiciel prawny zobowiazuje sie do dostarczenia Ubezpieczycielowi wszystkich dokumentów niezbednych dla ustalenia, czy zgloszone roszczenie objete jest ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel moze wymagac, aby Osoba ubezpieczona poddala sie badaniom lekarskim na koszt Ubezpieczyciela w zwiazku ze zlozonym wnioskiem o odszkodowanie.

Jezeli konieczne beda dodatkowe dokumenty medyczne lub jakiekolwiek inne dokumenty towarzyszace, Osoba ubezpieczona lub jej przedstawiciel prawny zostana bezposrednio poinformowani o tym na pismie.
Pogorszenie stanu zdrowia niezalezne od Nieszczesliwego wypadku lub Choroby
Jezeli, na skutek wady wrodzonej, istnienia wczesniejszych niepelnosprawnosci, leczenia eksperymentalnego lub na skutek odmowy lub zaniedbania przez Osobe ubezpieczona poddania sie leczeniu wymaganemu w jej stanie zdrowia, konsekwencje Nieszczesliwego wypadku dla zdrowia Osoby ubezpieczonej stana sie powazniejsze, jakiekolwiek swiadczenie odszkodowawcze bedzie obliczone nie na podstawie faktycznych konsekwencji dla zdrowia Osoby ubezpieczonej, lecz konsekwencji, które wystapilyby u osoby zdrowej, poddanej wlasciwemu, racjonalnemu leczeniu.

ARTYKUL 5 – OKRES OCHRONY

Okres ochrony podany w Polisie jest definiowany zgodnie z jednym z ponizszych zakresów:
5.1 24 godziny na dobe
 • Calodobowo.
5.2 Czas pracy
 • Jedynie w trakcie wykonywania przez Osobe ubezpieczona obowiazków zawodowych.
5.3 Czas pracy i dojazd
 • W trakcie wykonywania przez Osobe ubezpieczona obowiazków zawodowych.
 • Zawsze, gdy Osoba ubezpieczona przebywa na terenie zakladu pracy Ubezpieczajacego.
 • Podczas przejazdu Osoby ubezpieczonej z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i z powrotem.
 • Podczas przejazdu Osoby ubezpieczonej pomiedzy kilkoma jej miejscami pracy, o ile podróz odbywa sie na koszt Ubezpieczajacego.
5.4 Poza zakladem pracy
 • W trakcie wykonywania przez Osobe ubezpieczona jej obowiazków zawodowych, gdy przebywa ona poza zakladem pracy Ubezpieczajacego.
 • Podczas przejazdu Osoby ubezpieczonej z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i z powrotem, o ile podróz odbywa sie na koszt Ubezpieczajacego.
 • Podczas przejazdu Osoby ubezpieczonej pomiedzy kilkoma jej miejscami pracy, o ile podróz odbywa sie na koszt Ubezpieczajacego.
5.5 W trakcie wykonywania Aktywnosci objetej / objetych ochrona
 • Gdy Osoba ubezpieczona uczestniczy w zajeciu finansowanym, zorganizowanym badz nadzorowanym przez Ubezpieczajacego.
5.6 W zakladzie pracy
 • Zawsze, gdy Osoba ubezpieczona przebywa na terenie zakladu pracy bedacego wlasnoscia i/lub dzierzawionego, wynajmowanego i/lub zarzadzanego przez Ubezpieczajacego.
5.7 W trakcie podrózy do/z miejsca wykonywania Aktywnosci objetej / objetych ochrona
 • Podczas przejazdu Osoby ubezpieczonej z jej miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania przez nia zajecia finansowanego, zorganizowanego badz nadzorowanego przez Ubezpieczajacego.

ARTYKUL 6 – PODSTAWOWY ZAKRES OCHRONY

6.1 Smierc na skutek Nieszczesliwego wypadku
Ubezpieczyciel wyplaci kwote wskazana w Polisie, jesli Osoba ubezpieczona umrze w ciagu dwóch lat od daty Nieszczesliwego wypadku na skutek Uszkodzenia ciala spowodowanego Nieszczesliwym wypadkiem.

W przypadku, gdy Osoba ubezpieczona jest Dzieckiem Suma ubezpieczenia na wypadek Smierci na skutek Nieszczesliwego wypadku bedzie ograniczona do 30 000 zl.
Dodatkowe zakresy ochrony
Zaginiecie
Kwota wskazana w Polisie jako swiadczenie na wypadek Smierci na skutek Nieszczesliwego wypadku zostanie wyplacona, jesli Osoba ubezpieczona zaginie, zas wlasciwy sad lub urzad panstwowy wyda orzeczenie, w którym uzna Osobe ubezpieczona za zmarla. Warunkiem platnosci jest wyrazenie zgody na pismie przez Beneficjenta na zwrot na rzecz Ubezpieczyciela wszelkich otrzymanych przez Beneficjenta swiadczen w przypadku gdy w przyszlosci okaze sie, ze Osoba ubezpieczona nie zmarla na skutek Uszkodzenia ciala spowodowanego przez Nieszczesliwy wypadek.
Dodatek na dzieci
Zwiekszenie kwoty wyplaconej z tytulu Smierci na skutek Nieszczesliwego wypadku o 2% Sumy ubezpieczenia z tytulu smierci na kazde Dziecko Osoby ubezpieczonej, maksymalnie do 10% Sumy ubezpieczenia.
Koszty pogrzebu
W przypadku platnosci z tytulu Smierci na skutek nieszczesliwego wypadku, Ubezpieczyciel pokryje uzasadnione koszty pogrzebu w Polsce kazdej Osoby ubezpieczonej w nieprzekraczalnej wysokosci 5.000 zl.
Dodatek dla osoby ratujacej zycie
Ubezpieczyciel wyplaci na wypadek zajscia Smierci na skutek Nieszczesliwego wypadku, swiadczenie w wysokosci 5 000 zl, dla osoby nie bedacej Ubezpieczajacym ani Osoba ubezpieczona, która zginie próbujac uratowac zycie Osoby ubezpieczonej.

ARTYKUL 7 – OPCJONALNE DODATKOWE ZAKRESY OCHRONY

Dla kazdego Zakresu ochrony podany bedzie jego opis, definicja i obowiazujace wylaczenia odpowiedzialnosci Ubezpieczyciela.
7.1 Calkowite trwale inwalidztwo
Niniejszy Zakres ochrony ma zastosowanie do Aktywnosci objetych ochrona i majacych miejsce w Okresie ochrony. Podlega on wszelkim warunkom, postanowieniom, ograniczeniom oraz wylaczeniom zawartym w Umowie ubezpieczenia, chyba ze niniejszy Zakres ochrony wyraznie stanowi inaczej.

W przypadku, gdy Osoba ubezpieczona dozna Uszkodzenia ciala, które jako jedyna i niezalezna od innych czynników przyczyna doprowadzi do Calkowitego trwalego inwalidztwa, Ubezpieczyciel wyplaci Osobie ubezpieczonej swiadczenie okreslone w Polisie.

Dla okreslenia procentowego uszczerbku na zdrowiu stosowana bedzie ponizsza skala:
Anatomiczna utrata lub calkowita trwala utrata funkcji: Swiadczenie wyrazone jako procent Sumy ubezpieczenia okreslonej w Polisie
Utrata obu konczyn 100%
Utrata jednej konczyny i jednego oka 100%
Utrata wzroku 100%
Calkowite porazenie konczyn 100%
Nieuleczalne powazne uszkodzenie mózgu 100%
Utrata mowy 100%
Utrata sluchu w obu uszach 100%
Definicje dotyczace tego Zakresu ochrony
Calkowite trwale inwalidztwo oznacza niepelnosprawnosc, która calkowicie uniemozliwia Osobie ubezpieczonej jakakolwiek prace zarobkowa oraz która najprawdopodobniej utrzyma sie do konca zycia Osoby ubezpieczonej.
Utrata konczyny
W przypadku nogi oznacza:
 • anatomiczna utrate konczyny w kostce lub powyzej kostki, lub
 • trwala utrate funkcji calej stopy lub nogi.
W przypadku reki oznacza:
 • utrate polegajaca na trwalej anatomicznej utracie czterech palców w stawie sródreczno-paliczkowym (stawie laczacym sródrecze z palcami) lub
 • trwala utrate funkcji calej reki lub dloni.
Utrata wzroku oznacza trwala i calkowita utrate wzroku w obu oczach w przypadku, gdy w sposób oficjalny stwierdzono, ze Osoba ubezpieczona jest niewidoma.

Calkowite porazenie konczyn oznacza calkowita utrate badz calkowite uposledzenie funkcji miesni badz zdolnosci odbierania jakichkolwiek bodzców.

Utrata mowy oznacza calkowita i trwala utrate mowy.

Utrata sluchu oznacza calkowita i trwala utrate sluchu.

Warunki dotyczace tego Zakresu ochrony
Calkowite trwale inwalidztwo wynikajace z oddzialywania surowych warunków atmosferycznych bedzie uznane za spowodowane Uszkodzeniem ciala.

Ubezpieczyciel
nie wyplaci swiadczenia z tytulu Calkowitego trwalego inwalidztwa przed uplywem 13 tygodni od daty Nieszczesliwego wypadku. Ponadto, Ubezpieczyciel wyplaci ww. swiadczenie w ramach niniejszego zakresu ochrony pod warunkiem, ze w okresie 13 tygodni, o którym mowa powyzej, Osoba ubezpieczona nie zmarla na skutek Nieszczesliwego wypadku.
7.2 Czesciowe trwale inwalidztwo
Niniejszy Zakres ochrony ma zastosowanie do Aktywnosci objetych ochrona majacych miejsce w Okresie ochrony. Podlega on wszelkim warunkom, postanowieniom, ograniczeniom oraz wylaczeniom zawartym w Umowie ubezpieczenia, chyba ze niniejszy Zakres ochrony wyraznie stanowi inaczej.
Definicje dotyczace tego Zakresu ochrony
Czesciowe trwale inwalidztwo oznacza, ze w wyniku Uszkodzenia ciala Osoba ubezpieczona dozna calkowitej badz czesciowej utraty anatomicznej lub utraty funkcji czesci ciala, badz tez czesciowej utraty funkcji calego ciala.

W przypadku, gdy Osoba ubezpieczona dozna Uszkodzenia ciala, które jako jedyna i niezalezna od innych czynników przyczyna doprowadzi do Czesciowego trwalego inwalidztwa, Ubezpieczyciel wyplaci Osobie ubezpieczonej swiadczenie okreslone w ponizszej Tabeli Swiadczen, z zastrzezeniem ponizszych warunków oraz do wysokosci Sumy ubezpieczenia okreslonej w Polisie.

TABELA SWIADCZEN

Rodzaj Czesciowego trwalego inwalidztwa Swiadczenie wyrazone jako procent Sumy ubezpieczenia okreslonej w Polisie
calkowita utrata konczyny dolnej 50%
calkowita utrata funkcji stopy 50%
niezrosniete zlamanie uda 50%
utrata jednego oka badz redukcja o polowe widzenia obuocznego 25%
niezrosniete zlamanie konczyny dolnej 25%
czesciowa anatomiczna utrata stopy, w tym jej palców wraz z czescia stopy 25%
usuniecie dolnej szczeki 25%
calkowita i nieuleczalna utrata sluchu wynikajaca bezposrednio i wylacznie z Nieszczesliwego wypadku 30%
calkowita utrata sluchu w jednym uchu 10%
calkowita utrata zdolnosci ruchowej biodra 20%
calkowita utrata zdolnosci ruchowej kolana 20%
calkowita utrata zdolnosci ruchowej sródstopia 20%
niezrosniete zlamanie rzepki 20%
niezrosniete zlamanie dolnej szczeki 20%
utrata wszystkich badz praktycznie wszystkich zebów 10%
anatomiczna utrata duzego palca u stopy badz jej czterech pozostalych palców 15%
skrócenie dolnej konczyny o minimum 5 cm 20%
skrócenie dolnej konczyny o minimum 3 cm 10%
  KONCZYNA PRAWA KONCZYNA LEWA
calkowita utrata funkcji konczyny górnej 60% 50%
calkowita utrata funkcji dloni 60% 50%
niezrosniete zlamanie konczyny górnej 50% 25%
anatomiczna utrata kciuka 15% 12%
anatomiczna utrata palca wskazujacego 10% 8%
anatomiczna utrata palca srodkowego 8% 6%
anatomiczna utrata palca serdecznego 7% 5%
anatomiczna utrata malego palca dloni 5% 5%
calkowita utrata zdolnosci ruchowej barku 25% 20%
calkowita utrata zdolnosci ruchowej stawu lokciowego 20% 15%
calkowita utrata funkcji dwóch palców dloni 15% 10%
calkowita utrata zdolnosci ruchowej nadgarstka 15% 10%
Warunki dotyczace tego Zakresu ochrony
Jezeli Osoba ubezpieczona umrze zanim zostanie okreslony stopien Czesciowego trwalego inwalidztwa, Ubezpieczyciel nie bedzie zobowiazany do wyplaty swiadczenia z tytulu Czesciowego trwalego inwalidztwa.

Stopien Czesciowego trwalego inwalidztwa zostanie okreslony, gdy tylko stan zdrowia Osoby ubezpieczonej zostanie uznany za stabilny, nie pózniej jednak niz w ciagu dwóch lat od Nieszczesliwego wypadku.

Jezeli nastapi czesciowa anatomiczna utrata badz czesciowa trwala utrata funkcji, swiadczenie zostanie wyplacone w kwocie odpowiadajacej czesci procentowego uszczerbku na zdrowiu z tytulu calkowitej anatomicznej utraty badz calkowitej trwalej utraty funkcji, proporcjonalnie do stopnia takiej utraty badz niezdolnosci.

W przypadku, gdy wnioskowane odszkodowanie wyplacane jest z tytulu utraty calej konczyny lub utraty funkcji calej konczyny, wnioski o odszkodowanie z tytulu utraty czesci konczyny lub utraty funkcji jej czesci nie beda uwzgledniane.

W przypadku, gdy jeden lub kilka Nieszczesliwych wypadków prowadzi do uszkodzenia wiecej niz jednej konczyny lub organu, wyplacone swiadczenie nie moze przekroczyc 100% Sumy ubezpieczenia z tytulu Czesciowego trwalego inwalidztwa.

Przy ustalaniu procentowego uszczerbku na zdrowiu, wszelkie formy Trwalego inwalidztwa istniejace przed Nieszczesliwym wypadkiem zostana odjete od ustalonej wartosci procentowego uszczerbku na zdrowiu.

Jezeli nastapi utrata badz uszkodzenie jakichkolwiek czesci ciala lub organów niewymienionych powyzej, procentowy uszczerbek na zdrowiu zostanie okreslony w oparciu o ogólna skale wykorzystywana w lecznictwie (tablica „Ocena procentowa stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu” bedaca zalacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczególowych zasad orzekania o stalym lub dlugotrwalym uszczerbku na zdrowiu, trybu postepowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postepowania o wyplate jednorazowego odszkodowania (Dz.U.02.234.1974), z tym ze Dzial O „Choroby zawodowe” ww. tablicy nie ma zastosowania). W takim przypadku Osoba ubezpieczona moze takze dokonac wyboru jednej z opcji:

 • zatrudnienie nie bedzie brane pod uwage; lub
 • pod uwage zostanie wziete zarówno zatrudnienie i czynnosci zazwyczaj wykonywane przez Osobe ubezpieczona, jak i wszelkie odpowiednie formy pracy, co do których mozna zasadnie przyjac, ze beda wymagane od Osoby ubezpieczonej w powiazaniu z jej inwalidztwem, mocnymi stronami, wyksztalceniem oraz pozycja spoleczna.
7.26 Swiadczenie z tytulu rabunku
Niniejszy Zakres ochrony ma zastosowanie do Aktywnosci objetych ochrona majacych miejsce w Okresie ochrony. Podlega on wszystkim warunkom, postanowieniom, ograniczeniom oraz wylaczeniom zawartym w Umowie ubezpieczenia, chyba ze niniejszy Zakres ochrony wyraznie stanowi inaczej.
Swiadczenie z tytulu rabunku
Jezeli w trakcie Aktywnosci objetych ochrona Osoba ubezpieczona padnie ofiara Rabunku w czasie 10 minut od skorzystania z bankomatu oraz wyplaty z niego gotówki, zas skradzionych pieniedzy nie uda sie odzyskac w przeciagu 48 godzin od chwili Rabunku, Ubezpieczyciel wyplaci swiadczenie w wysokosci Sumy ubezpieczenia okreslonej w Polisie dla tego zakresu. Swiadczenie z tytulu rabunku bedzie wyplacone pod warunkiem, ze Rabunek zostal zgloszony policji w ciagu 48 godzin od chwili zdarzenia, oraz pod warunkiem przedstawienia nastepujacych dokumentów przy skladaniu wniosku odszkodowawczego:
 • Kopia raportu policyjnego;
 • Calkowicie wypelniony, datowany i podpisany (przez Osobe ubezpieczona) formularz zgloszenia szkody; oraz
 • Kopia wydruku transakcji dokonanej w bankomacie, wskazujaca wyplacona kwote, godzine, date oraz umiejscowienie bankomatu; oraz
 • Potwierdzenie na bazie zapisów instytucji finansowej, ze transakcja zostala przeprowadzona o podanej godzinie, podanego dnia i w bankomacie o podanej lokalizacji.
Swiadczenie z tytulu rabunku ograniczone jest do dwóch platnosci przypadajacych na jedna Zarejestrowana karte w ciagu roku.
Definicje dotyczace tego Zakresu ochrony
Rabunek oznacza zabór gotówki wyplaconej z bankomatu dokonany na Osobie ubezpieczonej przy uzyciu przemocy badz grozby uzycia przemocy lub Uszkodzenia ciala, lub przez zastraszenie Osoby ubezpieczonej mozliwoscia uzycia przemocy badz Uszkodzenia ciala.
Wylaczenia dotyczace tego Zakresu ochrony
Poza wszystkimi wylaczeniami odpowiedzialnosci wymienionymi w Polisie, Swiadczenia z tytuly rabunku nie beda wyplacane w przypadku szkody spowodowanej calkowicie badz czesciowo z:
 • Szkody poniesionej w nastepstwie kradziezy zarejestrowanej karty lub wynikajacej z kradziezy informacji przechwyconej z bankomatu, bez wzgledu na sposób jej dokonania;
 • Szkody spowodowanej przez osobe z kierownictwa badz przez szeregowego pracownika instytucji finansowej;
 • Wszelkich zdarzen powodujacych szkode lub potencjalna szkode, w które w charakterze sprawców Rabunku zamieszani sa czlonkowie rodziny Osoby ubezpieczonej (dla celów niniejszego wylaczenia odpowiedzialnosci przyjmuje sie, ze wyrazenie czlonkowie rodziny obejmuje osoby o stopniu pokrewienstwa do brata ciotecznego/stryjecznego badz siostry ciotecznej/stryjecznej wlacznie);
 • Wszelkich kosztów, oplat badz wydatków poniesionych przez Osobe ubezpieczona lub przez jakakolwiek inna instytucje finansowa w celu dowiedzenia istnienia szkody badz potencjalnej szkody objetej ochrona w ramach niniejszej Umowy ubezpieczenia;
 • Gotówki pozostawionej bez opieki;
 • Wszelkich szkód wynikajacych z uzywania zarejestrowanej karty dla jakichkolwiek celów innych niz tylko wyplata gotówki z bankomatu; lub
 • Wszelkich szkód wynikajacych z uzywania zarejestrowanej karty przez osobe inna niz Osoba ubezpieczona.

Powrót
 • Inwestycje Alternatywne Profit S.A.
  ul. Wspólna 50/1
  00-684 Warszawa
  tel.: + 48 22 523 25 25
  email: biuro@e-numizmatyka.pl
 • Salon czynny od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 9.00 do 17.00,
  a w środy od 9.00 do 19.00.

  Serdecznie zapraszamy!

  Mapa dojazdu Dołącz do nas na Facebook
 • © Copyright 2013 Inwestycje Alternatywne Profit S.A.

  KRS: 000 0306830
  NIP: 522-010-10-71
  REGON: 012078518
  Kapitał zakładowy: 2 217 771,30 PLN

  iaprofit.pl
 • Spółka notowana na NewConnect Rzetelna firma

Spółka Inwestycje Alternatywne Profit S.A. jest właścicielem portali: